GitHub Actions 基礎介紹

GitHub Actions 是由 GitHub 提供的服務,用於在 GitHub 建置、測試、封裝、發佈或部署任何專案。並可藉此建置端對端 (end-to-end) CI/CD 功能,即持續整合/持續交付 (微軟譯為持續傳遞) 服務...

March 18, 2020 · 2 分鐘 · 733 字 · Chiahong